Wyniki wyszukiwania dla frazy:

Akty prawne

Środa, 23 października 2019   Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny   Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zaw

Akty prawne

Środa, 23 października 2019   Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty   Uchwała Nr XL/301/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 maja 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim

Akty prawne

Środa, 23 października 2019   Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”   Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego

Akty prawne

Środa, 23 października 2019   Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Oświęcim na lata 2014-2018      Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie   Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 13 września 201

Wspieranie rodziny

Środa, 23 października 2019   W dniu 1 stycznia 2012r. weszła w życie  Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i  pieczy zastępczej  uchwalona dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych i dla dobra rodziny, która jest podstawową

Akty prawne

Środa, 23 października 2019 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start"   Rozporządzenie Rady Ministró

Akty prawne

Środa, 23 października 2019   Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej    

Akty prawne

Środa, 23 października 2019   Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci   Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw   Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca

Akty prawne

Środa, 23 października 2019   Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów   Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte w

Akty prawne

Środa, 23 października 2019    Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych     Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów   Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie spo